Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

MULTIVAC Smart Services & MULTIVAC Pack Pilot

Vyššia efektívnosť vďaka digitálnym riešeniam

 

Vďaka priekopníckym digitálnym riešeniam ponúka spoločnosť MULTIVAC už dnes širokú škálu nástrojov, s ktorými sa dá zvýšiť dostupnosť strojov, a tým aj efektívnosť.

Transparentné procesy a procesné údaje v reálnom čase v značnej miere prispievajú k efektívnosti a hospodárnosti zariadení a liniek.

S digitálnymi produktmi a službami od spoločnosti MULTIVAC preto našim zákazníkom ponúkame inovatívne riešenia na kontrolu, riadenie a optimalizáciu výroby – aj s možnosťou zosieťovania a porovnania presahujúc pobočku. Jednoducho, pohodlne a v reálnom čase. Pre nové zariadenia, ako aj na dovybavenie existujúcich strojov.

Používanie služieb MULTIVAC Smart Services pritom nevyžaduje veľké počiatočné investície, pretože modulárne postavené portfólio digitálnych asistentov umožňuje flexibilné prispôsobenie príslušnému stroju MULTIVAC a príslušným komponentom linky. Naši zákazníci vďaka tomu profitujú vo všetkých operatívnych a strategických hľadiskách rovnako, od obsluhy stroja až po vedúceho podniku.

 

Prehľad našich Smart Services

 

Smart Production Dashboard

Máte rýchly a jednoduchý prehľad o tom, kedy a koľko sa vo vašej výrobe skutočne vyrobilo, príp. nevyrobilo?

V 8 z 10 prípadov sa nedosiahnutie výrobného cieľa zistilo v skorom štádiu a vo viac ako polovici týchto prípadov sa cieľ stále dá dosiahnuť včasnými protiopatreniami.

Vďaka Smart Production Dashboard máte kedykoľvek a odkiaľkoľvek prehľad o svojich výrobných číslach a ste vždy v prvej línii.

Zistiť viac informácií >

 

Smart OEE Analyzer

Viete, s akou efektívnosťou vlastne vytvárate vaše jednotlivé výrobky?

Mnohí naši zákazníci nemajú presné ukazovatele svojej efektivity. Výroby s efektívnym využívaním zdrojov sú nielen rýchlejšie a trvalejšie na trhu, ale aj výrazne znižujú výrobné náklady a zvyšujú marže.

Pomocou Smart OEE Analyzera môžete analyzovať efektívnosť na základe údajov. Môžete zistiť, či sa vaša výroba správa podľa plánu, alebo či sa musí na niektorom mieste optimalizovať.

Zistiť viac informácií >

 

Smart Log Analyzer

Poznáte najčastejšie sa vyskytujúce chyby na vašom stroji? Viete tiež, koľko prestojov spôsobujú?

Chcete cielene vykonať zvýšenia efektívnosti a transparentne ich monitorovať?

Pomocou Smart Log Analyzera môžete na prvý pohľad identifikovať hlavné príčiny prestojov, ako aj najčastejšie chyby a ich priemerný čas výpadku.

Zistiť viac informácií >

 

Smart Machine Report

Výmena fólie na našich strojoch môže trvať 3 minúty. Koľko času na to potrebujú vaši zamestnanci?

S našim Smart Machine Reportom získate na prvý pohľad rôzne porovnania strojov alebo zmien, detaily o receptoch, ako aj o zmenách receptov.

Zistiť viac informácií >

 

Smart Data Backup

Je pre vás bezpečnosť vašich receptov rovnako dôležitá ako pre nás? Nechcete stratiť všetky zmeny v receptoch, ktoré vykonáte, a chcete k nim mať prístup kedykoľvek a odkiaľkoľvek?

Pomocou Smart Data Backup sa všetky zmeny receptov automaticky zálohujú a recepty môžete ľahko obnoviť bez toho, aby to negatívne ovplyvnilo váš výrobný proces.

Zistiť viac informácií >

 

MULTIVAC Pack Pilot

Vedeli ste, že parametrizácia nového receptu na našich strojoch často trvá viac ako 20 minút?

Vedeli ste tiež, že aj po parametrizácii sú na strojoch zriedka nastavené optimálne hodnoty z hľadiska procesnej bezpečnosti a výkonnosti?

Náš MULTIVAC Pack Pilot vám umožní vytvoriť nový recept blízky optimu pre váš výrobok len niekoľkými „kliknutiami“: priamo na stroji alebo paralelne cez webovú aplikáciu, aby sa negatívne neovplyvnila vaša výroba.

Zistiť viac informácií >

 

Smart Production Dashboard

Riadiaca centrála pre digitálne stroje

Riadiacou centrálou digitalizovaného stroja je z pohľadu používateľa panel, ktorý sa zobrazuje nielen na veľkej plochej obrazovke vedľa stroja, ale v prípade potreby su ho môžete zobraziť aj na diaľku v počítači v kancelárii. Personál stroja tak má živý prístup ku všetkým relevantným informáciám o aktuálnom výkone, ako aj k manažmentu. Výhoda takéhoto nástroja spočíva vo výraznom skrátení komunikačných ciest a reakčných časov.

 • Prístup k výrobnému procesu v reálnom čase
 • Dôležité ukazovatele sa zobrazujú na prehľadnom paneli v členení podľa výrobných dní a zmien
 • Odchýlky medzi jednotlivými zmenami, ako aj dlhodobými trendami sa dajú ľahko zistiť a analyzovať

 

Smart OEE Analyzer

Strategický nástroj na zvýšenie efektívnosti

Smart OEE Analyzer ponúka detailné analýzy prevádzkových údajov baliaceho stroja v rôznych stupňoch počas obdobia až štyroch týždňov. Softvér pritom zaznamenáva percentuálnu dostupnosť, kvalitu balenia a výkon stroja, vynásobí tieto hodnoty a vypočíta celkovú efektívnosť zariadenia (Overall Equipment Effectiveness – OEE) baliaceho stroja.

 • Jednoduchý prehľad efektívnosti procesu balenia strojov a liniek
 • Údaje sa zobrazujú ako časový rad na interaktívnom paneli. Vlastnosti je možné prispôsobiť výberom rôznych časových období alebo zmenových modelov
 • Keďže výkon, dostupnosť a kvalita sa zobrazujú oddelene, príčiny nedostatočného OEE sa dajú identifikovať ľahko a presne

 

Smart Log Analyzer

Flexibilný nástroj pre optimalizácie

Smart Log Analyzer číta pamäť správ a chýb stroja a nahrá príslušné údaje do Smart Hubu, kde sa následne analyzujú. Záznam údajov siaha od komplexných informácií, ako sú výrobné časy stroja, až po jednotlivé udalosti, ktoré spôsobujú prestoje. Funkcionalita Smart Log Analyzera nie je určená len pre používateľov, ale aj pre servisných technikov. V prípade poruchy majú okamžite k dispozícii dôležité údaje na odstránenie chyby, čím sa dajú redukovať prestoje stroja.

 • Presné vyhodnotenie údajov protokolu stroja alebo linky MULTIVAC na identifikáciu hlavných príčin neplánovaných prestojov
 • Všetky chyby, ktoré sa vyskytli počas sledovaného obdobia, sú uvedené a vizualizované podľa celkového spôsobeného času výpadku, priemerného času výpadku alebo frekvencie výskytu
 • Smart Log Analyzer našim zákazníkom umožňuje rozpoznať hlavné príčiny odchýlok výkonu vo výrobnom procese a riešiť špecifické problémy

 

Smart Machine Report

Rýchle a zmysluplné porovnanie

Riadiaci nástroj extra triedy pre vedúceho zmeny, ako aj pre manažment. Pretože v Smart Machine Reporte sú všetky automatizované a v pravidelných intervaloch generované správy anlýzy vašich strojov k dispozícii na stiahnutie a na preposlanie iným osobám. Prehľadné správy umožňujú porovnávania strojov alebo zmien, poskytujú informácie o receptoch a zmenách receptov a umožňujú posúdenie výkonu celého výrobného procesu. Údaje sú uložené centrálne a dajú sa kedykoľvek pohodlne a rýchlo vyvolať z akéhokoľvek počítača alebo mobilného zariadenia.

 • Automatizovane generované správy analýzy
 • Pre zmysluplné porovnanie na základe zmien, strojov, zmien receptov, receptov atď.
 • Vyvolateľné rýchlo a pohodlne
 • Cenné pre vedúcich zmien, plánovačov výroby, manažment atď.

 

 

 

Smart Data Backup

Automatické zálohovanie cenných údajov

S MULTIVAC Smart Data Backup ste vždy v bezpečí!
Pomocou tohto skutočne inteligentného nástroja sa totiž nastavenia baliaceho stroja MULTIVAC automaticky ukladajú do chránenej online oblasti. Smart Data Backup prebieha hladko na pozadí bez toho, aby sa negatívne ovplyvnil výrobný proces. Prístup je pritom možný flexibilne odkiaľkoľvek prostredníctvom prehliadača. Všetky nastavenia je možné kedykoľvek v Smart Service stiahnuť a v prípade potreby ich ľahko obnoviť.

 • Automatické zálohovanie údajov v chránenej online oblasti
 • Jednoduché sťahovanie a spoľahlivé obnovenie nastavení stroja
 • Flexibilný prístup cez prehliadač

 

MULTIVAC Pack Pilot

Optimalizácia procesu v novej dimenzii

MULTIVAC Pack Pilot sa ovláda priamo cez HMI 3 baliaceho stroja. Pri vytváraní nových konfigurácií stroja alebo receptov používateľ jednoducho vyberie príslušné vlastnosti balenia, obalového materiálu a produktu. V kombinácii s údajmi stroja a nástroja je možné vytvoriť balenie blízke optimálnemu prevádzkovému bodu a v prípade potreby priamo nahrať príslušný recept. Systém pritom generuje potrebné parametre na základe Rule Engine, ktorý zabezpečuje kontinuálnu optimalizáciu.

Vďaka MULTIVAC Pack Pilotovi je baliaci stroj optimálne nastavený už na začiatku výroby, takže dokáže vyrábať vysokokvalitné balenia pri maximálnom výkone bez výrazných rozbehových strát. Vedie to k výrazným úsporám s ohľadom na produkty, baliace materiály a dobu trvania výroby. Dokonca aj prechod stroja na iný obalový materiál je s Pack Pilotom jednoduchší a bezpečnejší ako kedykoľvek predtým.

 • Automatické rozpoznanie a predbežné obsadenie aktuálne používanej súpravy formátov
 • Výpočet viac ako 10 relevantných parametrov pre vytvorenie artikla (RX 4.0)
 • Komunikácia so zabezpečením údajov
 • Obsluha Pack Pilota je plynulo integrovaná do používateľského rozhrania HMI 3 a je k dispozícii vo všetkých obslužných jazykoch
 • Zjednodušené vyhľadávanie s automatickým doplnením viac ako 100 špecifikácií fólií

myMULTIVAC – váš centrálny vstupný bod do sveta MULTIVAC

Login pre všetky aplikácie MULTIVAC:

 • Zákaznícky portál
 • Smart Services
 • Tréningy

 

Rozsiahle možnosti Self Service:

 • Nákup náhradných dielov, obalového materiálu a digitálnych produktov
 • Objednávacie informácie a dokumenty, sledovanie zásielok
 • Informácie o stroji, dokumenty a výkonnosť stroja
 • Spravujte vašu Installed Base
 • Servisné informácie a správy

Správy používateľov a odborné príspevky

Ter Beke uses digital solutions from MULTIVAC

The Belgian food company, Ter Beke, counts on digitalization – and on MULTIVAC – in its factory in Veurne. Thanks to MULTIVAC’s digital services, it has been possible to optimize the complex packaging processes for the different sausage varieties to a very significant degree – and within just the initial phase of…

Guido Spix - Director, CTO and COO of MULTIVAC

From packaging machine manufacturer to digital company - MULTIVAC’s innovation strategy

Interview with Guido Spix, Director, CTO and COO

Together towards the Smart Food Factory

CSB-System AG and MULTIVAC are jointly developing solutions for
food production of the future

MULTIVAC Pack Pilot - a new dimension in operating convenience

MULTIVAC Pack Pilot is cloud-based software, which supports operators in setting up the packaging machine to the optimum degree, without a high level of expert knowledge being required.

 

Kontaktujte nás